“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN”

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για πάνω από 2300 χρόνια αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας ενώ ήδη έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους λιμένες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα ευρισκόμενο στο σταυροδρόμι χερσαίων δικτύων μεταφορών (ΕΓΝΑΤΙΑ & Π.Α.Θ.Ε) και πανευρωπαϊκών διαδρόμων (Χ&ΙV) το λιμάνι αποτελεί ένα σημαντικό θαλάσσιο κόμβο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γειτνιάζοντας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης, καθώς και το Θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ) του Νομού Θεσσαλονίκης αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ, αναγνωρίζοντας την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της εταιρείας μας, ανέθεσε στην εταιρεία μας την ευθύνη της προσαρμογής του Θαλάσσιου ΣΣΔ Λιμένα Θεσσαλονίκης στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) και ταυτόχρονα, τον σχεδιασμό από μηδενική βάση όλων των αναγκαίων υποδομών και λειτουργικών διαδικασιών με σκοπό την προώθηση της αναπτυξιακής πορείας της ΟΛΘ ΑΕ παράλληλα με την απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένα.