Η εταιρεία «NEXT PLUS» δραστηριοποιείται στα πεδία:

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΛΙΜΕΝΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 725/2004ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/65ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281/20-12-07), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ»»

 

Η εταιρεία «NEXT PLUS» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ποιότητας των υπηρεσιών της, την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της καθώς και την διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής των υπηρεσιών της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τα συστήματα που αποτελούν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρείας είναι:

  • ISO 9001:2015 για την διασφάλιση της ποιότητας
  • ISO 27001:2013 για την διασφάλιση των Πληροφοριών
  • ISO 22301:2019 για την διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η εταιρεία «NEXT PLUS» λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις απαιτήσεις του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρείας και φροντίζουν για την πλήρη εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη της Διοίκησης της Εταιρείας και του Υπεύθυνου Διαχειριστικού Συστήματος,

  • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό για την επίτευξη των στόχων του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος

  • Η εταιρεία φροντίζει για την διαρκή ενημέρωση των υπαλλήλων της για τα θέματα ασφάλειας πληροφοριών και της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων

  • Η εταιρεία φροντίζει για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων λειτουργιών της υπο οποιεσδήποτε συνθήκες

  • Η εταιρεία δεσμεύεται για την συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες της.

  • Η εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή όλων των προβλέψεων του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος.

Ως Υπεύθυνος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Κρανιώτης Μαρίνος.