Τα εργα μας

Για κάθε project που αναλαμβάνουμε θέτουμε σε συνεργασία με τον πελάτη, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών-δράσεων. Αρχή μας είναι αυτό να τηρείται απαρέγκλιτα ούτως ώστε να υπάρχουν και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.