“ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ SCHENGEN”

Το Λιμάνι του Λαυρίου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς θαλάσσιους κόμβους με εξέχουσα γεωφυσική και στρατηγική θέση. Επιπλέον, η Λιμενική Εγκατάσταση εξυπηρετεί εμπορευματική κίνηση πλοίων προερχόμενων από τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας υψηλού επιπέδου μέτρα ασφάλειας.

Η εταιρεία μας, πέραν των συμβουλευτικών της υπηρεσιών για την πλήρη αναδιοργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογής του Κώδικα  ISPS ,ανέλαβε και την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στο θαλάσσιο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ) του Λαυρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226.