ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.

Η εταιρεία μας επιλέχθηκε από την Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης να καταγράψει όλες τις διαδικασίες πρόσβασης, τελωνειακών και διαβατηριακών ελέγχων, διακίνησης πληρωμάτων, εμπορευμάτων, επιβατών Κρουαζιέρας, λειτουργίας υποδομών και να προτείνει τα βέλτιστα δυνατά μέτρα που θα αυξήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια του Λιμένα με το δυνατόν μικρότερο δυνατό κόστος και διατάραξη των καθημερινών λειτουργιών των χρηστών.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις από στελέχη της εταιρείας μας ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάσθηκαν σε όλα τα μέλη της διοίκησης.