ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Προσαρμογή στο νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου Schengen

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φθιώτιδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Λιμένα Στυλίδας, ανέθεσε στην εταιρεία μας,  πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS, την προσαρμογή του Λιμένα Στυλίδας, στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 και στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) με την μελέτη εγκατάστασης νέας κτιριακής υποδομής για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΣΔ Στυλίδας.

Στην κεντρική Ελλάδα, με κοντινή πρόσβαση στο Αιγαίο πέλαγος στο ενδότατο μέρος του Μαλιακού κόλπου βρίσκεται το λιμάνι της Στυλίδας το οποίο προσφέρει σημαντικό μεταφορικό  έργο. Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φθιώτιδας με έδρα την Στυλίδα ιδρύθηκε το 1956 από την συνένωση των 6 Λιμενικών ταμείων του νομού Φθιώτιδας.

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φθιώτιδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Λιμένα Στυλίδας, ανέθεσε στην εταιρεία μας,  πέραν της υποστήριξης εφαρμογής του Κώδικα ISPS, την προσαρμογή του Λιμένα Στυλίδας, στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2017/2226 και στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) με την μελέτη εγκατάστασης νέας κτιριακής υποδομής για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΣΔ Στυλίδας.