Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων

Η NEXT PLUS με τις πιστοποιημένες διαδικασίες κατά ISO 27001:2013 για την «Διασφάλιση των Πληροφοριών» και κατά ISO 22301:2012 για την «Επιχειρησιακή Συνέχεια» συνεχίζει να παρέχει αδιαλείπτως υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς το πελάτες της μέσω τηλεργασίας αλλά και φυσικής παρουσίας στα γραφεία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικής φύσεως μέτρα. Με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις η NEXT PLUS είναι πλήρως συμβατή με τις με αριθ. πρωτ. 2684/15-04-2020 «Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας», και τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον νόμο 4624/2019.